links en rechts > schoolraad

De schoolraad


De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan.

Hier ontmoeten afgevaardigden van de inrichtende macht, de leraars, de ouders, de directies en de lokale gemeenschap elkaar om van gedachten te wisselen over de goede werking van de school.

Er is één enkele schoolraad voor alle gemeentescholen van Rotselaar.

De schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders van haar activiteiten, onder andere via de ouderraden.

Bevoegdheden


In het kader van zijn overlegbevoegdheid zal de schoolraad een standpunt innemen omtrent een aantal aangelegenheden zoals het schoolreglement,

de samenwerking met het CLB, de planning van extramuros activiteiten en de financiële bijdragen die aan de ouders gevraagd kunnen worden.

Ook het welzijns- en veiligheidsbeleid komen ter sprake, net als bepaalde infrastructuurwerken.

Het schoolbestuur zal bovendien het advies moeten inwinnen van de schoolraad inzake onderwerpen als het studieaanbod, samenwerkingsverbanden met externe instanties, de organisatie van het schoolvervoer …

Tenslotte heeft de schoolraad het recht uit eigen beweging advies uit te brengen aan het schoolbestuur over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen of over de algemene werking en organisatie van de school.

De schoolraad is evenwel niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.


Samenstelling


Inrichtende macht

Schepen van onderwijs Nele Demuynck

Directeurs
Mara Cox (Heikant)
Siegrid Vrijsen (De Kameleon)
Veronique Voets (De Straal)
Evy Buelens (GBS Het Nest)

Leerkrachten
Liesbeth Louis (Heikant)
Carine Verhoeven (De Kameleon)
Greet Claus (De Straal)
Kathleen Elsen (GBS Het Nest)

Ouders
Vincent Oyserman (Heikant)
Jeroen Gryson (De Kameleon)
Pieter Vandikkelen (De Straal)
Koen Vanachter (GBS Het Nest)

Lokale gemeenschap
Katleen De Craemer (Heikant)
Stijn Jacquemyn (De Kameleon)
Wim Augustijns (De Straal)
Sarah Van Parijs (GBS Het Nest)

Secretariaat
Lies Van Dyck